1. Inleiding tot ICDL Europe en deze verklaring

1.1 Wij zijn ICDL Europe srl, een vennootschap naar Belgisch recht met ondernemingsnummer 0739.636.183, met maatschappelijke zetel te Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, België (“wij”, “onze” of “ons”). Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van en verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens die in het kader van de Certificeringsactiviteit worden verzameld.

1.2 Wij bieden een reeks Certificaten aan waarmee kandidaten hun kennis, vaardigheden en bekwaamheid op verschillende gebieden kunnen aantonen. Deze certificaten kunnen onderdelen bevatten zoals leerinhoud, diagnostische beoordelingen en certificeringstests. Uw progressie in en deelname aan het ICDL Programma wordt beheerd door ICDL Europe en/of haar verbonden ondernemingen. Na het succesvol afleggen van een certificeringstest ontvangen kandidaten een certificaat, waarin formeel wordt verklaard dat zij gecertificeerd zijn in een specifiek ICDL-Certificeringsprogramma. (“Doel”).

1.3 Wij verbinden ons ertoe de privacy te respecteren en te voldoen aan alle toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming en privacy.

2. Rechtsgrondslag

2.1 Wij verwerken uw Persoonsgegevens voor zover nodig (i) om het hierboven beschreven Doel te bereiken, en (ii) in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden is de rechtsgrondslag voor onze verwerking een van de volgende:

2.1.1 Rechtmatig belang. Wij verwerken Persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor onze rechtmatige belangen als aanbieder van het Doel. Dit omvat activiteiten in verband met leren, opleiding, tests, toezicht en certificering, alsmede de dagelijkse bedrijfsvoering, zoals administratieve taken als probleemoplossing, gegevensanalyse en gegevensbeveiliging.

2.1.2 Wettelijke verplichting. Wij kunnen uw Persoonsgegevens verwerken wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting, aan onze doorlopende regulerings- en nalevingsverplichtingen, onder meer met betrekking tot het vastleggen en controleren van communicatie, en aan regulerende of overheidsinstanties, en om veiligheidsincidenten te onderzoeken en misdrijven te voorkomen.

2.1.3 Toestemming. In bepaalde gevallen, wanneer de wet dat voorschrijft, verwerken wij uw Persoonsgegevens op basis van uw specifieke en geïnformeerde toestemming. We kunnen uw gegevens bijvoorbeeld gebruiken om u nieuws en nieuwsbrieven over ICDL te sturen, of om anderszins contact met u op te nemen over ICDL, of om u informatie te verstrekken waarom u specifiek hebt verzocht.

2.2 Wij verwerken uw Persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met deze Verklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

2.3 Wij kunnen uw Persoonsgegevens op meer dan één rechtmatige grondslag verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij die gegevens gebruiken.

2.4 Wij zullen uw Persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij wij van mening zijn dat wij uw Persoonsgegevens moeten gebruiken voor een andere reden die verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Indien wij Persoonsgegevens voor een niet-gerelateerd doel willen verwerken, zullen wij voorafgaand aan die verwerking de rechtsgrondslag toelichten op grond waarvan wij dat mogen doen.

3. Bekendmakingen aan derden

3.1 Wij zullen uw Persoonsgegevens niet aan derden bekendmaken, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of zoals anders is bepaald in deze Verklaring.

3.2 We kunnen uw Persoonsgegevens met betrekking tot uw leer- of certificeringsactiviteiten, indien nodig, delen met relevante derden, waaronder de ICDL Foundation (eigenaar van ICDL), lokale kantoorpartners van ICDL, regelgevende instanties, opleidings- en testcentra, en werkgevers.

3.3 We kunnen uw Persoonsgegevens delen met andere bedrijven die onder de directe controle van de ICDL Foundation staan, waarvan ICDL Europe een volledige dochteronderneming is, om geconsolideerde groepsdiensten, rapportagediensten en functies uit te voeren, of om ons administratie en ondersteunende diensten te verlenen.

3.4 Wij kunnen ook informatie delen met onze externe dienstverleners die diensten aan ons verlenen. Tot de categorieën dienstverleners behoren aanbieders van geautomatiseerde tests, aanbieders van leerinhoud, aanbieders van klantenondersteuningsdiensten, aanbieders van gegevensanalyse, aanbieders van datahosting, aanbieders van digitale badging en digitale certificering, bedrijven voor de opslag van dossiers en andere professionele IT-dienstverleners.

4. Internationale transfers

4.1 Uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan en opgeslagen op locaties buiten de door ICDL Europe beheerde gebieden waar andere normen inzake gegevensbescherming gelden. Wij zullen de nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de overdracht van Persoonsgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en zorgvuldig wordt beheerd om uw rechten inzake gegevensbescherming te beschermen. Ter informatie: ICDL Europe voldoet aan de vereisten van de Europese Economische Ruimte (Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679). Indien uw Persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in de EER en worden doorgegeven buiten de EER, zorgen wij voor een passend beschermingsniveau door ervoor te zorgen dat ten minste één van de volgende beschermingsmaatregelen wordt genomen:

4.1.1 wij zullen uw Persoonsgegevens alleen overdragen naar landen die door de Europese Commissie geacht worden een passend beschermingsniveau te bieden voor persoonsgegevens; of

4.1.2 wij kunnen gebruik maken van specifieke contracten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden die zij in Europa hebben.

4.2 Neem contact met ons op indien u meer informatie wenst over het specifieke mechanisme dat door ons wordt gebruikt bij de overdracht van uw Persoonsgegevens.

5. Bewaring

5.1 Wij zullen uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan redelijkerwijs nodig is om de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt te verwezenlijken. Wij kunnen uw Persoonsgegevens langer bewaren in geval van een klacht of indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat er uitzicht is op verdere communicatie of interactie.

5.2 Om de geschikte bewaartermijn voor Persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de Persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of bekendmaking van uw Persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verwerken, of wij die doeleinden met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke, regelgevende of andere bewaarvereisten.

5.3 U hebt het recht om te verzoeken dat uw Persoonsgegevens worden verwijderd. Raadpleeg “Uw wettelijke rechten” hieronder voor meer informatie.

6. Uw wettelijke rechten

6.1 Indien u in de Europese Unie verblijft, hebt u als betrokkene de volgende rechten krachtens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

6.1.1 recht op toegang tot de gegevens;

6.1.2 recht op correctie;

6.1.3 recht op verwijdering;

6.1.4 recht op beperking van de verwerking of recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

6.1.5 recht op gegevensoverdraagbaarheid; en

6.1.6 recht om uw toestemming in te trekken.

6.2 Terwijl sommige van deze rechten algemeen van toepassing zijn, gelden bepaalde rechten slechts in specifieke omstandigheden en zijn zij onderworpen aan bepaalde uitzonderingen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

6.3 Wij zullen te allen tijde proberen om onverwijld te reageren op elk verzoek met betrekking tot uw Persoonsgegevens, maar u kunt ook contact opnemen met de bevoegde autoriteiten.

7. Hoe u contact met ons kunt opnemen

7.1 Indien u vragen heeft over deze Verklaring of onze praktijken inzake gegevensbescherming, neem contact met ons op via ons contactformulier op icdleurope.org.

7.2 U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens of om een van de andere rechten van de betrokkene uit te oefenen. Indien uw verzoek echter duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is, kunnen wij een redelijke vergoeding vragen of kunnen wij weigeren aan uw verzoek te voldoen. Wij proberen op alle legitieme verzoeken binnen een maand te reageren. In sommige gevallen kan het langer dan een maand duren als u een aantal verzoeken hebt ingediend of als uw vraag bijzonder ingewikkeld is. In dat geval zullen wij u dat laten weten en u regelmatig op de hoogte houden.

8. Bijwerkingen van de Privacyverklaring

8.1 Wij behouden ons het recht voor om deze Verklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Wij raden u aan deze Verklaring regelmatig te raadplegen en te controleren.

Contact us

Contact us

Consent

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER